ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 4. Podstawowe definicje:
 5. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
 6. Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://pol-maszbud.pl;
 7. Sprzedawca: F.P.H.U. Pol-MaszBud Artur Różycki, Ruda Zajączkowska 77, 26-070 Łopuszno, NIP: 9590500411, Regon: 260418353;
 8. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
 9. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
 11. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
 12. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
 13. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną – sklep internetowy.
 2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem sklepu internetowego, przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie sklepu internetowego lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego devold.pl, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016.1030 ze zm.).
 5. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
 6. Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia.

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

 1. § 1. Towary
 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad, chyba, że w opisie produktu wskazano inaczej.
 3. Szczegółowy opis Towaru wraz z ceną znajduje się na stronie Sklepu.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru.
 5. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
  § 2. Zamówienia i ich realizacja
 6. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 7. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 8. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.
 9. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 10. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 11. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) jest ustalany indywidualnie.
  § 3. Płatności
 12. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 13. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 14. Klient może wybrać formę płatności:
 15. Zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu lub potwierdzenia płatności przez operatora systemu płatności internetowych.
 16. Zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
 17. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem.
  § 4. Dostawa
 18. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 19. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Wysyłka realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczana w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
 20. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  § 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta
 21. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 22. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 23. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 24. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3.ze zm.).

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.), z tym zastrzeżeniem, że jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru.

ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@pol-maszbud.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.
 5. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380ze zm.).

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
 3. Zwracany Towar nie może nosić znamion używania, musi być czysty oraz zawierać wszystkie etykiety. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z obchodzenia się z nim w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Do zwracanego Towaru musi być dołączony dowód zakupu oraz podany sposób zwrotu pieniędzy. Równowartość pieniężna za zwrócony towar powiększona o koszt doręczenia zwrotu w wysokości najtańszej opcji przesyłki stosowanej przez Sklep zostanie przekazana Konsumentowi w terminie 14 dni (od daty od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy).W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów.